Projektstyrning - Kunskapsområden - Utbildningar/seminarier - Litteratur - Kunder - Allianser - CV - Länkar - Kontakt

PROJEKTSTYRNING

Projektstyrning kan ses ur tre aspekter:
1 Som ett verktyg för att hantera den totala projektportföljen i organisationen. Detta görs ofta i
   form av ett projektkontor, Project Management Office.
2 Från beställaren, som vill ha kontroll över att projektet når sina mål, oftast uttryckta i
   omfattning, tid, kostnad och kvalitet.
3 Från projektledaren, som dels ska se till att projektet når sina mål enligt ovan (den externa
   effektiviteten) och dels ska se till att detta görs så effektivt som möjligt och med god
   intern kontroll (den interna effektiviteten).

Beställarens projektstyrning
Beställaren har ansvaret för att initiera projektet. I detta arbete ingår att ta definiera den unika produkt eller tjänst som projektet ska utveckla, att upprätta en affärskalkyl samt att se till att det finns både nödvändiga och tillräckliga förutsättningar för att projektet ska klara sina mål.

Beställaren har sedan ett kontinuerligt ansvar för att följa och följa upp projektet, ansvara för aktiviteter som ligger utanför projektet (t ex viktiga affärsbeslut, anpassningar och utbildning i organisationen) och för att hålla affärskalkylen uppdaterad.

Beställaren har ansvaret för att styra projektet så att den framtida nyttan eller intäkten motsvarar den uppoffring i form av resurser (investering) som projektet inklusive alla följdinvesteringar och externa (i förhållande till projektet) kostnader som projektet innebär. Om inte den totala affärskalkylen visar ett positivt resultat bör projektmålen ses över.


Projektledarens projektstyrning
Projektledaren ansvarar för att nå projektets mål på ett så effektivt sätt som möjligt. I denna projektstyrning finns det flera komponenter, bl a:
    • Ledarskap, utan detta fungerar inte styrningen
    • Kontroll och effektiv hantering av förändringskrav, antingen de kommer utanför eller inifrån projektet.
    • Riskhantering. Kontinuerlig riskanalys, värdering och åtgärdsplaner.
    • Uppföljning av tidplan och kostnader samt prognoser för hela projektet. Fokus vid uppföljningen
    är framåtriktad: hur mycket återstår och när blir det klart. En viktig metod som kan användas
    är Earned Value Analysis.