Projektstyrning - Kunskapsområden - Utbildningar/seminarier - Litteratur - Kunder - Allianser - CV - Länkar - Kontakt

Projektekonomi I Praktiken

av Kjell Rodenstedt & Kent Winther

Förlag: Konsultförlaget, Uppsala Publishing House, 2004
ISBN: 91-7005-276-X

Beställ boken Pris 250 kr inkl moms och frakt

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Varför en bok om Projektekonomi?

Kapitel 1: Projektbetraktelse
Ambitionsnivåer och styrning i projekt
Olika sätt att se på ett projekt
Projektprocessen
Projektet och organisationen
Definitioner och begreppsapparat

Kapitel 2. Ekonomiska grundbegrepp
2.1 Tre ekonomiska par
Inkomster och utgifter
In- och utbetalningar
Intäkter och kostnader

2.2 Olika typer av kostnader
Rörliga och fasta kostnader
Sär- och samkostnader
Bidragskalkylering.
Direkta och indirekta kostnader
Beräkning av självkostnad

2.3 Olika ekonomiska planer
Kostnadsbudget
Likviditetsbudget

2.4 Bokföring
 
Kapitel 3. Projektledarens ekonomiska betraktelse

3.2 Planeringen
Planeringsprocesser för att ta fram en tidplan och budget
Kostnadsdrivare i projekt
Osäkerhet
Risker
Kvalitet
Dokumentera

3.3 Utförande, uppföljning och styrning
Processen
Vad skapar avvikelser?
”Tiden har ett pris”
Kostnadsavvikelser
Förändringskrav
Smygande ambitionshöjningar
Uppföljning
Earned Value

3.4 Avslutning av projekt
Processen
Kostnadsdrivare

Kapitel 4: Beställarens affärskalkyl
4.1 Hur ser beställaren på projektet

4.2 Ekonomisk livslängd
Produktcykel och livslängd

4.3 Den totala affärskalkylen

4.4 Vad är en investeringskalkyl?

4.5 Investeringskalkyler – olika metoder
Nuvärdesmetoden
Återbetalningsmetoden
Internräntemetoden
Annuitetsmetoden
ROI – Return on Original Investment
Kalkyler med och utan sunk costs

4.6 Hur beräknas intäkterna eller värdet av nyttan?
Nya produkter och tjänster
Effekter vid förnyelse av produkter
Rationaliseringsprojekt
Underhållsprojekt
Förbättringsprojekt
Tvingande projekt
Infrastrukturella projekt
När projektet är produkten

4.7 Modellexempel för affärskalkyl
Utvecklingskostnader
Kostnad tidigare faser – sunk costs
Drifts- och tillverkningskostnad
Intäkter

4.8 Löpande uppföljning av affärskalkylen

4.9 Efterkalkyl

Bilaga 1 Exempel på affärskalkyl