Projektstyrning - Kunskapsområden - Utbildningar/seminarier - Litteratur - Kunder - Allianser - CV - Länkar - Kontakt
PMP – PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL
 
PMP är den certifiering av projektledare som PMI (Project Management Institute), www.pmi.org har haft sedan 10 år. Idag finns över 50.000 certifierade över hela världen. PMP är en global de facto standard för certifiering av projektledare. Det blir allt mer vanligt att det ställs krav på PMP vid anställningar och i samband av upphandling av hela projekt eller projektkompetens. Tidigare var detta främst inom tunga industriprojekt, men idag har det blivit allt mer vanligt för IT-projekt och IT-projektledare.
 
För att bli PMP krävs dels dokumenterad erfarenhet och dels en viss kunskapsnivå. Erfarenheten dokumenteras i samband med ansökan om att bli certifierad och den tillämpade kunskapen testas i ett prov med 200 flervalsfrågor under 4 timmar.
 
Under våren 2003 kommer PMI även att erbjuda en lägre nivå av certifiering för de som inte har den erfarenhet som krävs för PMP. Se vidare under rubriken CAPM: Certified Associate in Project Management. Det finns även en nivå över PMP: Certificate of Added Qualification (CAQ). Dessa finns inom olika områden, t ex för Biltillverkning, IT Network, IT System och Project Management Office (PMO). För mer information om dessa hänvisas till www.pmi.org.
 
Krav för PMP
För att bli PMP ställs följande krav:
• 4.500 timmars dokumenterad projekterfarenhet för de som har en akademisk grundexamen (kategori 1). De 4.500 timmarna ska ha skett inom minst tre år. Erfarenhet som ligger mer än 6 år tillbaka i tiden inräknas inte. För de utan akademisk grundexamen (kategori 2) krävs 7.500 timmar under de senaste 5-8 åren.
• För kategori 1 måste den sökande kunna visa upp minst 36 unika månader med projektledningserfarenhet. För kategori 2 är motsvarande 60 unika månader.
• Bägge kategorierna måste kunna dokumentera minst 35 timmar lärarledd utbildning inom projektledning. Det finns inget krav på när dessa timmar har ägt rum.
• Ett godkänt resultat på certifieringsprovet.
 
Bli medlem i PMI
Vi rekommenderar starkt att du blir medlem i PMI innan du ansöker om att bli certifierad. Att bli medlem kostar US $ 159 (nedbrutet är kostnaden US$ 114 för ett års medlemskap i PMI centralt, US$ 25 för medlemskap i den svenska lokalavdelningen samt US$ 10 i engångsavgift vid första ansökan). Medlemsavgiften ger rabatt både på certifieringskostnaden (motsvarande US$ 150) och på preparandkursen (2.500 kronor). Att först bli medlem är en lönsam idé.
 
Ansökan om medlemskap görs on-line via www.pmi.org. Välj Global Membership och Apply on-line. Det går även att ta ut formulär att fylla I och sedan sända via posten. Medlemsavgiften inkluderar ett ex av PMBOK (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) på CD.
 
Ansökan om att bli PMP

När du har blivit medlem ska du ta ut den PMP Certification Handbook som finns på www.pmi.org under Professional Development and Careers och välj sedan Certification och PMP.
 
Om du vill ta provet i Sverige så välj inte den on-line version som finns. I Sverige erbjuds endast skriftligt prov medan on-line ansökan är för de som vill ta ett PC-baserat prov (finns t ex i Helsingfors, London och München). Det PC-baserade provet kostar mer än det skriftliga och on-line anmälan kommer att kräva dig på US$ 155 mer än vad ska betala för det skriftliga provet.
 
För att anmäla dig för det skriftliga provet måste du även hämta en speciell blankett som finns på den svenska sektionens hemsida: www.pmi-se.org.
 
Laddad med alla blanketter är det nu bara att fylla i dem. Underskatta inte arbetet med att fylla i Verification Forms, en blankett per projekt som du vill tillgodoräkna tid för. Det kan ta åtskilliga timmar för att få ihop 4.500 resp 7.500 timmars erfarenhet. Den tid som du vill åberopa måste även fördelas på projektledningens fem processgrupper: Initiation, Plaaning, Execting, Controlling och Closing.
 
Betalning för certifiering ska göras i samband med att ansökan sänds in. Det absolut smidigaste sättet är att ange ett kreditkortsnummer på ansökan och underteckna den.
 
OBS: Anmälan för certifiering ska va PMI i USA tillhanda cirka 10 veckor före certifieringstillfället. För certifiering 14 juni ska ansökan vara i USA cirka 1 april.
 
Förberedelser
Certifieringsprovet bygger på PMBOK 2000-utgåvan (obs tidigare utgåvor kan inte användas) i kombination med den erfarenhet som du har. Det går inte att lära sig PMBOK utantill och klara provet. Endast 8-10 frågor av 200 är rena kunskapsfrågor. Det går heller inte att klara provet enbart litande på sin erfarenhet.
Före provet måste du ha studerat PMBOK samt övat rikligt på den typ av frågor som brukar förekomma.
 
Vi rekommenderar starkt att gå en PMP Preparation Examination Course ca 6 veckor innan du planerar att skriva provet.
 
Under denna kurs kommer nomenklaturen i PMBOK att gås genom och det blir tillfällen att öva på den typ av frågor som kommer på provet. Frågorna är inte identiska med dem som finns på provet. Dessa är hemliga och finns bara tillgängliga under de fyra timmar provet sker.
 
Med 200 frågor under 4 timmar (83 sek per fråga) finns det inte utrymme att fundera speciellt länge på varje fråga. För att klara detta krävs övning samt en strategi inför tentamen. Under preparandkursen kommer du att få tips hur du bör lägga upp denna strategi.
 
Preparandkursen är starten på ditt eget inlärningsprojekt. Vi rekommenderar att du planerar in tiden mellan kursen och tentamen för instudering av PMBOK och flera genomgångar av de frågor du får tillgång till i samband med kursen.
 
PMP tentamenstillfällen

Information om såväl tentamenstillfällen som när anmälan senast ska vara inlämnad finns alltid på hemsidan förPMIs svenska lokalavdelning: www.pmi-se.org.
 
Just nu finns ett tillfälle 15 mars (anmälan stängd), 14 juni med sista anmälan de första dagarna i april, slutet av september och under november.
 
Sammanfattning PMP
För att bli certifierad enligt PMI, dvs bli en PMP rekommenderas följande aktiviter:
   1 Bli medlem i PMI. Ansökan kan ske on-line på www.pmi.org
   2 Ansök om certifiering i god tid (minst 10 veckor) före tentamenstillfället.
   Anmälningsblanketter på www.pmi.org samt byt ut förstasidan mot den som finns på
   den svenska hemsidan www.pmi-se.org
   3 Anmäl dig till en preparandkurs
   4 Gå preparandkursen (2 dagar, ger 18 timmar av de 35 som krävs)
   5 Lägg upp ditt eget inlärningsprojekt, som ska inkludera rikligt med repetitioner av
   PMBOK och genomgång av typ-frågor.
   6 Ta certifieringsprovet
   7 Resultatet erhålls normalt ca 1 månad efter det skriftliga provet.