Projektstyrning - Kunskapsområden - Utbildningar/seminarier - Litteratur - Kunder - Allianser - CV - Länkar - Kontakt

PROJEKTEKONOMI

Kursen består av fem delar:
1. Om projekt
2. Grundläggande ekonomiska begrepp
3. Kostnader i projekt: Planering, uppföljning och prognoser
4. Affärskalkylen och den totala lönsamheten
5. Styrmedel och verktyg

1. Om projekt
Här behandlas grundläggande om vad ett projekt är , dess intressenter, och att olika intressenter ser på projektet på olika sätt, t ex:
     -Hur beställaren ser projektet i ett lönsamhetsperspektiv, som en investering, och väger därför
     in andra faktorer än vad
     -Hur projektledaren ser projektet och mest fokuserar på projektets mål, bl a den budget som
     blivit tilldelad och som har beräknats i projektplanen.
     -Hur den externa kunden, som ska ta emot projektets produkt (t ex en byggnad) ser vad han
     får för det fastställda priset.

Projektets processer och utvecklingsmetodens faser behandlas. Det gäller att skilja på dessa, som ju ofta sammanfaller men även kan vara skilda, och där ibland en utvecklingsfas kan göras som ett projekt med sin egen initiering, planering, utförande/uppföljning och avslutning.

Projektets processgrupper behandlas översiktligt:
• Initiering
• Planering med WBS och nedbrytning till aktiviteter, tidplan och kostnadsplan. Exempel på olika grafiska planer för att förstå hur tidplanen även styr kostnadsplanen.
• Projektutförande,
• Projektstyrning
• Avslutning

2. Grundläggande ekonomiska begrepp
Här behandlas översiktligt:
• Begreppen inkomster/utgifter, inbetalningar/utbetalningar resp intäkter/kostnader.
• Kostnaders karaktär i form av rörliga/fasta, direkta/indirekta samt sär-/samkostnader och hur dessa påverkar vinstkalkylen.
• Typer av kalkyler: bidragskalkyl och självkostnadskalkyl

3. Kostnader i projekt
Vi börjar med att se på det ur projektledarens perspektiv.

En genomgång av kostnader och hur de uppskattas i initiering och inte minst planering.
Följande delar behandlas:
• Bedömningar/estimering
• Antaganden och förutsättningar
• Typ av kostnader som finns i projekt
• Beräkning av aktivitetskostnad
• Att bygga en budget
• Risker, hur de identifieras, uppskattas och åtgärdas
• Buffert och osäkerhet
• Vad påverkar projektkostnaden
• Planer som brukar tas fram (ur kostnadssynvinkel)

Därefter behandlas projektgenomförande och –styrning. Det är i denna del som projektets resurser förbrukas och kostnaderna uppstår. Det som tas upp är följande:
• Projektstyrning, vad innebär det och vad görs
• Vad driver kostnaderna
• Vilka faror finns
• Hur sker uppföljning
• Avvikelser mot planen
• Hantering av förändringskrav
• Earned Value

Och slutligen några ord om projektavslut och vikten att samla erfarenheter, att i tid avveckla resurser samt att administrativt stänga projektet så att inte kostnader drabbar projektet i efterhand.

4. Affärskalkylen
Här ser vi projektet ur beställarens och den omgivande organisationens synvinkel.

Vilka komponenter ingår i en totalkalkyl? Kalkylen bör göras på längre sikt än projekttiden. Vilket leder fram till investeringskalkylen:
• Vad är en investering
• Hur görs en investeringsbedömning med problemanalys, alternativa val och kalkyl.
• Investeringskalkylering med betalningsströmmar
• Lönsamhetsbegrepp (nuvärdesmetod, återbetalningstid, ROI, internräntemetod)
• Hur beräknas intäkterna beroende på olika typer av projekt

5. Styrmedel och verktyg
Här tas följande upp, utan att gå in i detalj på något verktyg:

• Ledarskap
• Uppföljning
• Granskningar
• Verktyg
• kommunikation